Confidentiality - Disclaimer - Copyright

Confidentiality – Privacy – Disclaimer – Copyright

CONFIDENTIALITY

Annexe BV wilt uw vertrouwen waard zijn als u onze website bezoekt of als u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens, die u ons toevertrouwt.

PRIVACY

Annexe BV neemt de privacy van haar klanten en bezoekers op deze site serieus. Alle gegevens die door de klanten of de bezoekers van deze site worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen de verstrekte informatie niet verhuren, verkopen, uitlenen, noch op een andere wijze openbaar maken, tenzij de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

Annexe BV hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 25 mei 2018 betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Annexe BV op volgend e-mailadres: info@annexe.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Annexe BV om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing, de uitvoering van overeenkomsten en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Annexe BV zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke gegevens registreren wij?
Wij registreren, via “een invulforumlier” uw bedrijfsnaam, naam, voornaam, adres, telefoon, gsm-nr, e-mail adres.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig :

  • Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.
  • Om u eventueel te informeren over uw lopend dossier

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

  • Toegang of wijziging door onbevoegden
  • Onjuist gebruik of bekendmaking
  • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens en zij worden nooit verstrekt aan derden zonder uw toestemming.
We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.  Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens na een periode van 7 jaar tenzij wij de gegevens nog nodig hebben in het kader van de opvolging van een uitgevoerd dossier. 

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?
De zaakvoerder van Annexe BVBA is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres: info@annexe.be.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart – naar onderstaand adres:
Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Algemene informatie
Ons beleid voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:
De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.  En vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018.
De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.
Ieder geschil met betrekking tot de site van Annexe BVBA valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

DISCLAIMER

De informatie op deze site wordt met grote zorg samengesteld en onderhouden door Annexe BVBA. Toch kunnen wij geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Wij kunnen daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen, waaronder bijvoorbeeld schade of gederfde winst, van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties die zijn ondernomen op basis van deze informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij ernaar streven dat deze site permanent beschikbaar is, kan Annexe BVBA geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

Wijzigingen in de inhoud en in de informatie op deze site worden zonder voorafgaande mededeling aangebracht.

Koppelingen vermeld op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Annexe BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Annexe BVBA hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Gebruik van cookies
Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

COPYRIGHT

De inhoud van deze site is eigendom van Annexe BV en wordt beschermt door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten zijn voorbehouden aan Annexe BV en gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, mag de informatie of inhoud op deze site niet voor publicatie of andere doeleinden gebruikt worden. Het is de bezoeker of gebruiker van deze site niet toegestaan (delen van) de inhoud van de site te bewerken en anders dan voor persoonlijk gebruik, te kopiëren, te vermenigvuldigen of door te sturen. Overtreders riskeren wettelijke vervolging.

© 2021 – Annexe BV